Fiske i Gräsmark

Rottnaälven

I likhet med flertalet vattendrag i skogslandskapen är Rottnaälven starkt påverkad av flottledsrensning. På grund av detta är älven mycket homogen till sin struktur och lider stor brist på Större stenar och död ved. Dessutom är älven reglerad vilket också har påverkat öringbeståndet i älven samt den nedströms liggande sjön Rottnen.

Sommaren 2008 påbörjades ett projekt med avsikt att återskapa de ursprungliga miljöerna på sträckan nedströms Skallbergssjön. Stenar och block som plockades ur älven med hjälp av bandmaskiner för 50 år sedan lades tillbaka med hjälp av en grävmaskin. Även mängden död ved i vattendraget ökades.

Grävmaskin i Rottnan
Biotopvård i Rottnaälven, september 2008                                         Foto: Jan Hedin

2008 restaurerades ungefär 6 km. 2009 åtgärdades ytterligare ca 5 km. 
Åtgärderna har främst bestått av att återföra större sten och block, öppna upp sidofåror, anlägga lekbottnar samt öka den produktiva vattenytan. På några partier med finare material har större sten körts dit med lastbil och tippats i älvkanten och sedan placerats ut med grävmaskin.

Förhoppningsvis kommer de miljöer som nyskapas att öka produktionen av fisk samt återskapa många naturvärden.

Efter restaurering i Rottnan.          
Restaurerad älvsträcka 2009                                                             Foto: Jan Hedin

Biotopvård i Rottnan
Restaurerad älvsträcka 2009                                                            Foto: Jan Hedin

Här kan man läsa om projekteringen:

Biotopvård 1

Biotopvård 2

Bra att veta

Biotopvård

Länkar